16Ноември2018

Balkan Adventure

Вие сте тук:Home За нас УСТАВ НА СПОРТЕН КЛУБ БАЛКАН АДВЕНЧЪР

УСТАВ НА СПОРТЕН КЛУБ БАЛКАН АДВЕНЧЪР

(СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ)

Глава I.
Общи положения

Чл.1. Настоящият Устав е приет от членовете на Спортен клуб БАЛКАН АДВЕНЧЪР, наричан по-долу “Клубът”. Дейността на Клуба се основава на клаузите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Настоящият Устав регламентира дейността на Клуба и на неговите членове.

Чл.2. Клубът е сдружение – юридическо лице с нестопанска цел. Съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ членовете на Клуба определят организацията на дейността си като дейност в частна полза. Клубът е създаден за развитие на физическата култура и спорта и за повишаване на спортното майсторство на своите членове.

Ч.3. Клубът е извънпартийна, доброволна и независима организация за нефизически лица, която се ръководи от законите на страната, от този Устав, от принципите на хуманизма и демокрацията, от морала и етиката на членовете си. Той може да членува в съюзи, федерации, организации и сдружения като колективен член.

 

Глава II.

Наименование, седалище, адрес на управление, срок:

Чл.4 Клубът осъществява дейността си под НАИМЕНОВАНИЕТО СПОРТЕН КЛУБ БАЛКАН АДВЕНЧЪР (изписвано и на латиница SPORT CLUB BALKAN ADVENTURE).

Чл.5. СЕДАЛИЩЕТО и АДРЕСА на УПРАВЛЕНИЕ на КЛУБА са в Село Владо Тричков, община Своге, Спирка “Ромча”, Местността “Пороя”, ул. Ловеч – “вила Иглика”.

 Чл.6. Клубът е създаден за неопределен срок.

 

Глава III.

Цели и средства за постигането им.

Чл.7. Клубът има следните цели:

а) развитие на спелеологията, опазване и рационално използване на пещерите, пропастите и карстовите райони в страната и чужбина;

б) популяризиране на спелеологията, приключенските и екстремни спортове, туризма в сферата на спелеологията, алпинизма, каньонинга, виа ферата, рафтинга, парапланеризма, спускането с лодки в бързи води, планинското колоездене, трекинга сред подрастващите и младежите, както в България, така и извън границите й;

в) усвояване и разпространение на чуждестранния опит и формиране на култура на безопасност при практикуване на посочените по предходната точка спортове сред подрастващите и младежите;

г) опознаване и защита на природните богатства, историческите паметници, народни обичаи и традиции;

д) подпомагане развитието на туристическия капацитет на общините;

е) обучаване на начинаещи подрастващи и младежи за специализирани дейности в областта на спелеологията;

ж) обучение и възпитание в здравословен начин на живот на различни социални групи, в т.ч. – подрастващи, младежи, застрашени и уязвими;

з) създаване на култура на екологосъобразно поведение сред подрастващите и младежите;

и) развитие на дейности в областта на екологията, спелеологията и екотуризма, свързани с възпитанието и образованието на деца и младежи от целия курс на средното образование в България.

Чл.8. Клубът създава вътрешни правила и разработва Програма за осъществяването на дейността си.

Чл.9. В осъществяване на своите цели Клубът:

а) организира и провежда състезания по спелеология, приключенски и екстремни спортове;

б) набира награден фонд за учредяване на конкурси и състезания по спелеология, приключенски и екстремни спортове;

в) организира курсове по безопасност при практикуване на спелеология, приключенски и екстремни спортове;

г) организира, стимулира и осигурява финансово проучвания по отделни проблеми;

д) организира информационна размяна на теоретични и практически постижения в областта на развитието на спелеологията, приключенските и екстремни спортове;

е) задоволява и защитава специфичните потребности и интереси на своите членове;

ж) установява взаимодействие със сходните български и чуждестранни спортни клубове, организации, институти;

з) организира и провежда дискусии, симпозиуми, срещи и др.

и) разпространява обучителна литература във връзка с целите на клуба;

й) организира курсове, разработва и изпълнява рекреационни програми;

к) грижи се за строителството, разширяването и поддържането на материалната база.

 

Глава IV.

Вид на дейността:

Чл.10. Клубът се създава с цел осъществяване на дейност В ЧАСТНА ПОЛЗА.

 

Глава V.

Имущество:

Чл.11. Клубът образува свое имущество и се издържа от:

а) встъпителни парични вноски при приемането на нови членове;

б) годишен членски внос;

в) целеви вноски от членовете;

г) спонсорство, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

д) различни видове стопанска дейност като:

издаване и разпространяване срещу заплащане на научна и научнопопулярна литература, периодични издания; организиране срещу заплащане походи, комбинирани програми, обучителни курсове в страната и чужбина; организиране срещу заплащане обучителни курсове по спелеология; осъществяване на експертна и консултантска дейност срещу заплащане;  организиране на курсове, семинари срещу заплащане; извършване на преводи и разпространение срещу заплащане на статии и други материали, свързани с постигане на основните цели на Клуба, както и упражняване на права върху интелектуална собственост; управление на имуществото, когато законът определя приходите от тази дейност като приходи от стопанска дейност; рекламна дейност; издателска и Интернет дейности;

е) други разрешени от закона източници.

Чл.12. Имуществото на Клуба се състои от: движими и недвижими вещи, вещни права, пари, вземания, ценни книги, дялово участие в местни и задгранични дружества, право на собственост върху произведения на изкуството и културата и други. То се вписва в специален регистър на Клуба. Придобитата печалба от дейността на Клуба може да бъде използвана само за целите на организацията, определени в този устав и не може да бъде разпределяна.

Чл.13. Актовете на разпореждане с основни фондове на Клуба се покриват по решение на Общо събрание.

Чл.14. Разходите, свързани с дейността и управлението на Клуба се покриват от нейните приходи.

Чл.15. Общото събрание може да отнесе част от приходите в основен фонд на Клуба.

Чл.16. Финансовата година е календарна година.

 

Глава VI.

Членство.

Чл.17. Членството в клуба е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол, религия.

Чл.18. Членовете на Клуба запазват юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл.19. В Клуба могат да членуват:

а) Индивидуални членове – дееспособни физически лица, причастни към целите на Клуба и приемащи Устава му.

б) Колективни членове – юридически лица, чрез редовно избрани представители.

Чл.20. Членове на Клуба се приемат въз основа писмена молба, в която следва да се посочи, че кандидатът приема Устава и споделя неговите цели. Молбата се подава до Общото събрание, която след разглеждането й се гласува.

Чл.21. Всеки член на Клуба има право:

а) да бъде информиран за дейността на Клуба;

б) да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси по дейността на Клуба;

в) да участва в инициативите и мероприятията на Клуба;

г) да се ползва от резултатите на цялостната дейност на Клуба;

д) да се ползва от имуществото на Клуба;

е) да ползва финансовата и моралната подкрепа и защита на Клуба;

ж) всеки автор, публикувал под името на Клуба и със съгласието на Общото събрание на Клуба, има право да получи защита за своя авторски труд със съдействието и възможностите на Клуба.

Чл.22. Всеки член на Клуба е длъжен:

а) да се подчинява на Устава и Правилника на Клуба, както и на решенията на неговите органи за управление;

б) да защитава името на Клуба и да не извършва действия, които го уронват;

в) да предоставя на Клуба информация, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и взетите решения;

г) да плаща членски внос на определена дата и в приетия размер;

д) да заплати еднократно встъпителна вноска в определен от Общото събрание размер.

Чл.23. Членуването на Клуба се прекратява:

а) по искане на всеки член – въз основа на писмено заявление до Общото събрание. Заявлението се подава най-малко един месец преди датата на напускането. До изтичане на този срок напускащият член трябва да изпълнява всички задължения към Клуба. След изтичане на срока и изпълнение на задълженията ОС заличава члена от списъка.

б) чрез изключване – при системни нарушения на Устава и неизпълнение на решенията на Общото събрание на Клуба, при неплащане в срок на определения от Общото събрание членски внос и когато членът уронва доброто име на Клуба – с квалифицирано мнозинство 2/3 (две трети) от неговите членове.

в) при прекратяване на Клуба.

Преди прекратяване на членството следва да бъдат уредени имуществени отношения между члена и Клуба.

 

Глава VII.

Органи и управление.

Чл.24. Органи за управление на Клуба са:

а) Общо събрание;

б) Управител.

Никой член не може да бъде избиран за управител на Клуба за повече от три мандата последователно.

 

Глава VIII.

Общо събрание:

Чл.25. Върховен орган на Клуба е Общото събрание на членовете му.

Чл.26. В Общото събрание участват всички членове на Клуба, като колективните членове участват чрез свой представител.

Чл.27 Права на Общото събрание (ОС).

Общо събрание:

а) изменя и допълва устава;

б) приема и изключва членове;

в) избира и освобождава Управителя, който представлява сдружението;

г) взема решение за преобразуване или прекратяване на Клуба;

д) приема бюджета на Клуба;

е) приема отчета за дейността на управителя;

ж) отменя решения на други органи на Клуба, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Клуба.

Чл.28. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове на Клуба.

Чл.29. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Чл.30. Решенията на органите на Клуба, които са взети в противоречие със закона, Устава или преходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Клуба или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 31. Споровете по чл. 29 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на Клуба от всеки член на Клуба или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решения.

Чл.32. Общото събрание се свиква от Управителя по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Клуба в населеното място, в което се намира седалището му. Ако в последния случай Управителят в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Клуба по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.33. Поканата трябва да съдържа дневния ред, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл.34. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Клуба, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.35. Кворум: Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.36. Гласуване: всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Чл.37. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.38. Вземане на решения: Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 27, б, “а” и “в” се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

Глава IX.

Управител.

Чл.39. Предложения за избор на Управител на Клуба могат да бъдат правени само от учредителите на Клуба.

Чл.40. Правомощия на Управителя.

а) организира пряко изпълнение на целите и задачите, координира дейността на Клуба;

б) представлява Клуба пред трети лица;

в) взема решения по всички текущи въпроси, които не са в компетентността на Общото събрание.

 

Глава X.

Начин на представляване:

Чл.41. Клубът се представлява от Управителя.

Чл.42. За отделни действия Управителят може да упълномощава и трети лица.


Глава XI.

Прекратяване на клуба. Ликвидация. Начин на разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите. Заличаване на клуба.

Чл.43 Прекратяване: Клубът се прекратява:

а) при изтичане на срока, за който е учреден (ако се предвиди за в бъдеще такъв);

б) по решение на Общото събрание;

в) с решение на окръжния съд по седалището на Клуба, когато:

  1. не е учреден по законен ред;
  2. извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
  3. е обявен в несъстоятелност.

Чл.44. Решението на съда по чл.43,б. “а” и “в” се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

Чл.45. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

Чл.46. В случаите на чл.44 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл.47. Ликвидация: При прекратяване на Клуба се извършва ликвидация.

Ликвидацията се извършва от Управителя или от определено от него лице.

Чл.48. Ако ликвидатор не е определен по реда на чл.47, както и в случая на чл.43,б “б”, той се определя от Окръжния съд по седалище на Клуба.

Чл.49. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл.50. Имуществото след ликвидация: Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на Клуба се разпределя между членовете в съответствие с направените от тях вноски.

Чл.51. Ако не съществуват лица по чл.50 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Клуба. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратения Клуб.

Чл.52. Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по чл.51 с изключение на дължимото им възнаграждение.

Чл.53. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по чл.50-52, отговарят за задълженията на прекратения Клуб до размера на придобитото.

Чл.54. Заличаване на Клуба: След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на Клуба от окръжния съд по седалището му.


Заключителни разпоредби:

Чл.55. По спорни въпроси членовете на Клуба по отношение прилагането на този Устав е компетентно Общото събрание.

Учредители:

1. Весела Димитрова Димитрова –Георгиева

2. Любомир Здравков Георгиев

3. Светлана Симеонова Тихова